LOGGER - TFA 30.5022 Klimalogg base. Thermo/hygro station

Klimalogg base. Thermo/hygro station Opslag 50000 metingen. Instelbaar interval.

LOGGER - TFA 30.5022 Klimalogg base. Thermo/hygro station
Niet leverbaar -Discontinued - Fuori produzione *Price shown incl. NL VAT | Checkout adjusts to Country choosen VAT.
Manufacturer TFA
Article codeTF-30.5022

No longer available

Kenmerken:
 • Temperatuur en luchtvochtigheidslogger
 • Temperatuur (nauwkeurigheid ± 1 ° C)
 • Luchtvochtigheid (Nauwkeurigheid ± 3% van de 35 .. 75%)
 • Indicatie van dauwpunt
 • Maximale en minimale waarden met tijd en datum van de opname
 • Alarm onder / overschrijding van vrij instelbare temperatuur en vochtigheid waarden
 • Functie alarm
 • Datalogger met maximaal 50.000 metingen
 • Kwarts klok met datum en tijdzone ± 12 uur

Specificaties:
 • Meetbereik: T: 0 .. +50 ° C (+32 ... +122 ° F), H: 1 .. 99%
 • Staand en hangend te plaatsen
 • Afmetingen: 83 x 21 (60) x 107 mm
 • Gewicht 82 g
 • Voeding 3x 1.5V AAA
 • Batterijen niet meegeleverd

NL Handleiding

KlimaLogg Base
Art.nr. 30.5022
Temperatuur en luchtvochtigheidslogger

Inleiding:
Gefeliciteerd met de aankoop van deze professionele
datalogger voor temperatuur en luchtvochtigheid. Dit apparaat
geeft u de mogelijkheid gedetailleerde informatie over de
temperatuur en luchtvochtigheid te registeren en actief te
bewaken.
Lees en bewaar de handleiding zorgvuldig!

INHOUD
Hoofdstuk Pagina:
Kenmerken 36
Ingebruikname 37
Toetsen / functies in normale stand 38
Basisinstellingen 39
Instellen geheugeninterval 42
Max.Min. waarden en actuele dauwpunt 42
Instellen alarmfunctie 43
Alarmmelding informatie functie 45
Historie gegevens 45
Problemen oplossen 47
Plaatsing van de logger 47
Batterijenwissel 48
Onderhoud 49
Uitsluiting van aansprakelijkheid 49
Technische specificaties 50

36
KENMERKEN
- Indicatie van huidige temperatuur en vochtigheid
- Tijd en datum
- MIN/MAX waarden en ontvangsttijd
- Indicatie van huidige dauwpunt
- Temperatuursweergave in °C / °F
- 12 of 24 uurs tijd weergave
- Variabel LCD contrast
- Indicatie lege batterijen
- Data logging functie tot 50.000 metingen
- Logging intervals 1, 5, 10, 15, 30 minuten of 1, 2, 3, 6
uren
- Informatie kan direct op scherm worden opgeroepen
- Weergave gegevens in % mogelijk
- Individuele alarm instellingen met zichtbaar en / of
hoorbaar alarm worden ingesteld
LCD- display
Batterijvak
Ophangoogje
Functietoetsen

37
- Automatisch aangaan van “alarmmelding” informatie op
moment dat het alarm afgaat
- Zowel staand als hangend te monteren
INGEBRUIKNAME
Het display werkt op drie 1,5 V batterijen Type Micro AAA. Voor
installatie en vervanging van de batterijen, volg de hieronder
beschreven stappen:
1. Verwijder het
batterijklepje aan de
achterzijde van het
apparaat
2. Plaats de batterijen; let
op de + en – kant!
3. Plaats het batterijklepje
terug
Na de plaatsing van de batterijen zal er een korte piep hoorbaar
zijn. Tevens zullen de LCD onderdelen oplichten.
Het apparaat geeft de huidige temperatuur- en
luchtvochtigheidswaarden aan. 00:00:00 en 01.01.10
verschijnen in de tijd- en datumvelden. Het display telt de tijd
door totdat het tijd en datum handmatig worden ingesteld.
De tijd moet na ingebruikname in mode BASISINSTELLINGEN
onder “Tijdsinstelling” ingesteld worden.

38
BEDIENINGSTOETSEN
De logger is uitgerust met 7 functietoetsen:
BEDIENINGSFUNCTIES IN DE NORMALE STAND
Historie gaat naar de historiestand van de
ontvangen gegevens
RESET (3 seconden ingedrukt houden)
Reset het geheugen
SET (één keer indrukken)
gaat naar de setting van de
gegevensinterval
(3 seconden ingedrukt houden)
gaat naar de fabrieksinstellingen
Alarm (één keer indrukken)
schakelt het alarmgeluid uit als het
alarm afgaat
(3 seconden ingedrukt houden, tot
piep volgt)
gaat naar de alarminstellingen
OK/MAX/MIN
Minus Plus
Historie
RESET SET Alarm

39
OK/MAX/MIN geeft de Max.Min.waarden aan en het
huidige dauwpunt
Plus omhoog scrollen instellingen wijzigen
Min omlaag scrollen instellingen wijzigen
BASISINSTELLINGEN
In de normale stand, houd de SET toets 3 seconden ingedrukt
om in de handmatige instelling van de volgende functies te
komen:
- LCD-contrast
- Alarm geluid AAN/UIT
- 12 / 24 uurs tijdsinstelling
- Temperatuursunit (°C /°F)
- Tijdsinstelling
- Datuminstelling
- Algemene reset
Nadat u de SET toets 3 seconden ingedrukt heeft, komt u
automatisch in de eerste instellingsoptie, de contrastinstelling.
Nogmaals de SET toets indrukken, zorgt ervoor dat u in de
volgende instellingsoptie komt.
Als er gedurende 20 seconden geen enkele toets wordt
ingedrukt, schakelt de Klimalogg Base automatisch terug naar
de normale stand. U kunt elk moment terug naar de normale
stand door de “HIST”-, of de “ALM”-toets in te drukken.
Opmerking:
Veranderingen in de instellingen hoeven niet bevestigd te
worden. Ze worden automatisch opgeslagen zodra u het menu
verlaat of doorgaat naar de volgende instelling.

40
Indien u de “+” of “-“ toets ingedrukt houdt, kunt u snel van de
diverse instellingen wisselen (tijd en datum instelling)
LCD-contrast:
“LCD” verschijnt in de display en “5” begint te knipperen.
Met de + of – toets kunt het contrast van 0 tot 7 variëren.
Alarmgeluid AAN/UIT:
“SOUND” verschijnt in de display en “ON” begint te
knipperen. Met de + of – toets kunt u het geluid activeren
(ON) of deactiveren (OFF) . Als het geluid geactiveerd is,
verschijnt het alarmicoontje (belletje) in het display bij de
bedieningsiconen. Als het geluid uitgeschakeld is,
verschijnt er geen belletje.
Opmerking:
De instelling is alleen van toepassing op het alarmgeluid.
Ingestelde alarmen blijven gewoon doorgaan met registreren.
Zij worden tevens in de display getoond. Alleen het geluid wordt
al dan niet geactiveerd bij het inschakelen van een alarm.
12 / 24 uurs tijdsinstelling:
“24 h” begint te knipperen in de display. Bovendien
wordt de huidige tijd getoond. Met de + of – toets kunt u
kiezen tussen 12 u of 24 u tijdsinstelling. Indien u de 12 u
tijdsinstelling kiest, verschijnt er tevens AM of PM in de
display.
Temperatuursunit (°C/°F):
“°C” begint te knipperen van de temperatuur display. Met
de + of – toets kunt u kiezen tussen “°C” en “°F” als
temperatuursunit.

41
Tijdsinstelling:
De uurweergave knippert in de tijd display. Met de + of –
toets kunt u de uren instellen. Druk de SET toets
nogmaals in en u kunt de minuten instellen.
Datuminstelling:
De jaarweergave knippert in de jaar display. Met de + of
de – toets kunt u het jaar instellen. Druk de SET toets
nogmaals in en de maand begint te knipperen. Met de +
of – toets kunt u de maand instellen. Druk de SET toets
nogmaals in en de dag begint te knipperen. Met de + of –
toets kunt u de dag instellen.
Algemene reset (terug naar de fabrieksinstellingen):
“MAIN RESET” verschijnt in de display. Indien de
“OK/MAX/MIN.” toets 3 seconden wordt ingedrukt, zal het
apparaat alle instellingen en verzamelde gegevens
verwijderen. Het apparaat wordt teruggezet naar de
fabrieksinstellingen. De voortgang van deze reset wordt
getoond in % op de display. Het apparaat start
automatisch opnieuw op, zodra de reset klaar is.
Opmerking:
Houd er rekening mee dat een algemene reset ook alle
verzamelde gegevens verwijderd. Indien nodig, zorg ervoor dat
er geen relevante gegevens meer in het apparaat staan.
Indien het apparaat een foutmelding geeft, raden wij u aan als
eerste de batterijen te controleren en een normale reset van de
betreffende unit te doen. Als dit niet helpt, kunt u alsnog een
algemene reset doen.

42
INSTELLEN GEHEUGENINTERVAL
• Toets tweemaal de SET knop in de normale
weergave
• HIST verschijnt in het tekstgedeelte van het display
• De geheugeninterval indicatie naast het REC
symbool begint te knipperen
• Standaardinterval 0:15 HR:MIN komt overeen met
15 minuten
• Met de + of – toets kunt u de hieronder vermelde
intervallen uitkiezen:
1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 uur, 2 uur, 3 uur en 6
uur
Opmerking:
Deze functie geeft u de mogelijkheid om het interval waarmee
de Klimalogg Base de gegevens onthoudt, in te stellen. Het
apparaat maakt zelf een gegevensset in het corresponderende
interval. Een gegevensbestand is een verzameling van de
temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden als ook de huidige
tijd en datum.
De geregistreerde gegevens kunnen worden opgeroepen in de
historiestand.
MAX/MIN WAARDEN EN HET HUIDIGE DAUWPUNT
• Toets de OK/MAX/MIN toets in de normale stand
• MAX verschijnt in het display en de hoogste
luchtvochtigheid wordt getoond
• Druk de toets opnieuw in
• De hoogste temperatuur wordt getoond
• Toets de OK/MAX/MIN toets nogmaals in
• MIN verschijnt in het display en de laagste
luchtvochtigheid wordt getoond

43
• Druk de toets opnieuw in
• De laagste temperatuur wordt getoond
• Druk de toets nogmaals in
• DEW verschijnt in de display
• Het huidige dauwpunt wordt getoond
• De tijd en datum van het moment dat de
respectievelijke waarden werden behaald, worden
ook getoond
• Om de opgenomen max.min.-waarden te
verwijderen, houd de OK/MAX/MIN toets 3
minuten ingedrukt
• De max./min. waarden worden gewist.
• Het display toont de huidige temperatuur en
luchtvochtigheid.
Opmerking:
Max./min. waarden worden niet geregistreerd in een
gegevensbestand.
INSTELLEN ALARMFUNCTIE
• Houd de ALM toets 3 seconden ingedrukt
• Het symbool voor de hoogste alarmgrens voor de
luchtvochtigheid gaat knipperen
• Met de ALM toets kunt u uit de volgende
alarmgrenzen kiezen:
- Bovengrens luchtvochtigheid (‘HIGH AL RH”; standaard
70%)
- Ondergrens luchtvochtigheid (“LOW AL RH”; standaard
20%)
- Bovengrens temperatuur (“HIGH AL C”; standaard 40 °C)
- Ondergrens temperatuur (“LOW AL C”; standaard 0 °C)

44
• Als de grenswaarde in het display verschijnt, kan
deze veranderd worden met behulp van de + en –
toets
• Om een alarmgrens te activeren, moet de
OK/MAX/MIN toets ingedrukt worden wanneer de
gewenste grenswaarde verschijnt
• Indien de alarmgrens niet is geactiveerd, verschijnt
het alarm on/off icoontje als inactief in het
bedieningsdeel van het display (doorgekruisd)
• Toets en houd de + of – toets in de setting modus,
u komt dan in de snelle modus.
• Om weer in de normale modus te komen, toets
dan de ALM knop weer in of druk gedurende
minimaal 20 seconden geen enkele toets in.
Alarmfunctie:
• In het geval van een alarm, ALARM knippert boven
de display voor datum en het HI of LO symbool
van de overeenkomstige waarde.
• Als het alarmgeluid geactiveerd is, zal het icoontje
(belletje) knipperen en het geluid gedurende 2
minuten hoorbaar zijn.
• Toets ALM knop om het alarmgeluid te stoppen.
• Het betreffende “Hi” of “Lo” icoontje en ALARM
blijven knipperen totdat de corresponderende
waarden weer binnen de grenzen zijn of de
alarmgrens gedeactiveerd is in de alarmfunctie
modus.
Opmerking:
Indien een willekeurige alarmgrens geactiveerd is , zal
”ALARM” permanent getoond worden in de normale modus (in
het tijd en datum gedeelte van het display).
Indien gewenst kan het alarmgeluid worden gedeactiveerd in
de basisinstellingen van het apparaat.

45
ALARMMELDING INFORMATIE FUNCTIE
• Indien een alarm wordt veroorzaakt, zal uw
apparaat automatisch een speciaal alarmmelding
gegevensbestand maken
• Net als een normaal gegevensbestand, bestaat
ook dit bestand uit een verzameling van de
temperatuur en luchtvochtigheidswaarden van alle
kanalen als ook de huidige tijd en datum.
• Bovendien worden de waarden die het alarm
veroorzaakt hebben, gemarkeerd in dit
alarmmelding gegevensbestand.
• Het alarmmelding gegevensbestand wordt extra
opgeslagen bij de normale gegevensbestanden en
worden automatisch vermeld in de lijst met
historiegegevens van de normale bestanden.
Opmerking:
De alarmmelding gegevensbestanden kunnen apart
worden getoond in de historie modus op het apparaat.
HISTORIE MODUS
U heeft ook de mogelijkheid om de gegevensbestanden
en de alarmmelding gegevensbestanden te zien op de
Klimalogg Base zelf.
• Toets de HIST knop in de normale modus
• HIST verschijnt in de display
• De geheugenindicatie is verborgen
• De waarden van het laatste gegevensbestand, als
ook de tijd en datum als het gegevensbestand is
gemaakt is, worden getoond.

46
Gebruik de knop als volgt om door de historie modus te
navigeren:
“HIST” ----------------- volgende / ouder bestand
“ALM”-------------------splitsing van de alarmmelding
gegevensbestanden
“SET”--------------------terug naar de normale modus
• Om het laatste alarmmelding gegevensbestand te
zien, toets de ALM knop in de historie modus
• Ook wordt automatisch voor het alarm
verantwoordelijke bovenste of onderste
grenssymbool weergegeven.Met de HIST of OK /
MAX/MIN. knop kunt u door de diverse
alarmmelding gegevensbestanden gaan (indien
aanwezig)
• Indien u de ALM knop weer indrukt, komt u terug in
het laatst getoonde alarmmelding
gegevensbestand in de normale HISTORIE
MODUS.
• Houd de “HIST” of “OK/MAX/MIN.” knop ingedrukt
om snel door de gegevensbestanden heen te
scrollen (stappen van 50)
• Om in de normale modus terug te komen, toets de
SET knop in de HISTORIE MODUS in of druk
gedurende 2 minuten helemaal geen toetsen in.
GEHEUGEN
Er wordt een loopgeheugen gebruikt. Dit betekent dat het
oudste gegevensbestand automatisch wordt overschreven door
het nieuwste bestand. Op de geheugenindicatie laat de logger
zien, hoeveel gegevensbestanden zijn overgezet (in
procenten).

47
Door de RESET button in de normale modus drie seconden
ingedrukt te houden, kan het geheugen worden verwijderd.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Indien er een probleem ontstaat, raden wij u aan om het
betreffende hoofdstuk in de handleiding te lezen. U krijgt op
deze manier informatie over de precieze functie en werking van
dit onderdeel van het apparaat.
Indien de logger niet goed functioneert, kunt u de batterijen
doormeten en, indien nodig, het apparaat een reboot geven.
Wij raden u aan de batterijen enige minuten uit het apparaat te
laten, voordat u ze terug plaatst.
Gebruik nooit oplaadbare batterijen. 1,5 V batterijen zijn nodig
voor een goede werking van het apparaat.
PLAATSING VAN DE LOGGER
Het apparaat kan worden neergezet op een tafel of worden
bevestigd aan de muur. Voordat het aan de muur wordt
bevestigd, controleer dat de buitenzenders goed kunnen
worden ontvangen op de bevestigingsplaats.
1. Bevestig een passende schroef
(wordt niet meegeleverd) in de
muur en zorg ervoor dat de schroef
ongeveer 5 mm uitsteekt.
2. Klap de standaard van de logger in
en hang de logger aan het oogje
aan de achterzijde op. Zorg ervoor
dat de logger goed aan de schroef
hangt.

48
BATTERIJENWISSEL
Nadat de “lage batterijspanning” indicatie verschijnt (icoontje
onder de datum display) moet u de batterijen zo snel mogelijk
verwisselen. Het apparaat kan slecht gaan functioneren indien
de batterijen niet worden verwisseld.
Opmerking:
Nadat de batterijen zijn verwisseld, is het nodig de tijd en datum
opnieuw ingesteld. Opgenomen data en alarm instellingen
blijven in een batterij wissel.
Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil
worden weggegooid.
Als consument bent u wettelijk verplicht om
gebruikte batterijen en accus's bij uw dealer af te
geven of neer de daarvoor bestemde containers
volgens de nationale of lokale bepalingen te
brengen om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen.
De benamingen voor de zware metalen zijn: Cd=cadmium,
Hg=kwikzilver, Pb=lood
Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming
met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen
van elektrisch en elektronisch afval.
Dit product mag niet met het huisvuil worden
weggegooid. De gebruiker is verplicht om de
apparatuur af te geven bij een als zodanig
erkende plek van afgifte voor het verwijderen
van elektrische en elektronische apparatuur om een
milieuvriendelijk verwijderen te garanderen.

49
ONDERHOUD
• Extreme temperaturen, trillingen en schokken moeten
worden vermeden, omdat deze schade aan het toestel
en onnauwkeurige metingen kunnen veroorzaken.
• Maak het schoon met een zachte vochtige doek. Gebruik
geen schoonmaak- of oplosmiddelen.
• Plaats het op een droge plek.
• Houd de apparaten niet in of onder water.
• Vermijd plaatsing van de instrumenten in de buurt van
storende bronnen / metalen omhuizingen zoals
computers en tv’s.
• Indien een onderdeel niet goed werkt, vervang de
batterijen of voer een algemene reset uit.
• Zwakke batterijen moeten snel worden vervangen om
schade door lekkende batterijen te voorkomen. Plaats
alleen nieuwe aanbevolen batterijen.
UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
• Het product is geen speelgoed. Houd het buiten het
bereik van kinderen.
• Het product is niet bestemd voor medisch gebruik of
gebruik voor publieke informatie; het is alleen bestemd
voor huiselijk gebruik.
• De specificaties van het product kunnen veranderen
zonder bericht vooraf.
• Geen enkel gedeelte van deze handleiding mag worden
veranderd zonder vooraf toestemming van TFA
Dostmann.
• Probeer niets zelf te repareren. Breng het terug naar het
aankooppunt om het te laten repareren door een
deskundige. Het zelf openen en repareren van de
onderdelen zorgt dat de garantie vervalt.

50
• De fabrikant en leverancier hebben geen
verantwoordelijkheid voor foutieve informatie en alle
consequenties die daaruit zouden kunnen voortkomen.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Temperatuur:
Nauwkeurigheid : +- 1 °C
Meetrange : 0 °C … + 50 °C met 0,1 °C resolutie
32 °F ….+ 122 °F met 0,2 °F resolutie
Luchtvochtigheid:
Nauwkeurigheid : +- 3% rH (35 ….75% rH),
anders +- 5% rH
Meetrange : 1% …….99% met 1% resolutie
Binnen temperatuur registratie interval : elke 10
seconden
Binnen luchtvochtigheid registratie interval : elke 10
seconden
Maximale aantal gegevensbestanden : 50.000
Batterijen : (alkaline batterijen aanbevolen)
3 x 1,5 V batterij type Micro AAA
Afmetingen (H x B x D) : 106 x 83 x 21 mm
Gewicht (zonder batterijen) : 79,0 gram

Specifications

Merken TFA

All Tags